This project is read-only.
NSN
{Open Source New Social Network}

NSN: Sign In

Sử dụng các công nghệ

 • RDBMS: Microsoft SQL Server 2012 Express (hoặc cao hơn)
 • Phía Server: ASP.NET MVC 3 (với Razor View Engine), Castle Windsor 3, Castle ActiveRecord 3, NHibernate 3.2.
 • Phía Client: jQuery(, Closure Library)
 • Môi trường lập trình: Visual Studio 2010 Web Developer Express (hoặc cao hơn)
  • Plugins:
   • NuGet (giúp cài đặt và cập nhật các library)
 • Web Server: IIS 7.5+
 • Trình quản lý source: msysgit (Git for Windows)

Last edited May 8, 2012 at 11:28 AM by tien, version 8